Norsk Motor Klubb - Vi er Motorsport Norge..

Last ned

Last ned tilleggsreglene

TILLEGGSREGLER

Vi har gleden av å
invitere deg til

KLUBBLØP BILCROSS / RCN
2014

for

NMK Aremark

                Brekka
Motorbane
27. september 2014.

Arrangør

NMK Aremark

Adresse

Postboks 31, 1798 Aremark

Løpets art

Bilcross og RCN

Reglement

Løpet arrangeres i samsvar med Det internasjonale Sportsreglementet
(ISR), Det Nasjonale sportsreglementet (NSR) og disse tilleggsregler

Arrangørlisensnr.

BHKL 14.10281

Forsikring

I henhold til NBF’s pålegg

Tid og sted

Brekka Motorbane 27. september 2014

Tlf. stevnedagen

90 94 84 16

Klasser

RCN kl. 1 og 2 (kjøres sammen i innledende omganger ved liten
deltagelse), BC Senior, Senior debutant, Junior, Junior debutant, Junior
trening, Dame, Old boys (Dame og Old Boys kjøres sammen i innledende omganger
ved liten deltagelse).

Deltagere/ Lisens

Deltagere skal ha lisens i hht NSR § 603 pkt. 4. For RCN gjelder NSR
§ 52.

Løpet er åpent for førere fra NMK Aremark. Det er
klubbtilhørigheten som står i førerlisensen som gjelder ved påmelding til
klubbløpet.

15-åringer med lisens HAJT kan kjøre sammen med junior-klassen, hvis
ønskelig – se § 603 pkt. 13 – Klubbløp

Banen

Banedekke 58 % grus 42% asfalt, 720m og 8-13m bred, fast dekke på
startplate.

Sportskomite

Tor Morten Larsen, Åge Hansen, Torbjørn Vestby

E-post

nmkaremark@outlook.com

Telefon

90 94 84 16

Adresse

Postboks 31, 1798 Aremark

Jury

Annonseres senere

Løpsleder

Martin Hereid Kristiansen

Ass. Løpsleder

Tor Morten Larsen

Sekretær

Torbjørn Vestby

Teknisk kontrollant

Annonseres senere

Faktadommer start

Erik Tønsberg

Depotsjef

Tor Morten Larsen

Medisinsk ansvarlig

Trøste & Bære v/Halvard Odden.

Påmelding

Elektronisk på klubbens hjemmeside www.nmkaremark.no

Avbud

Avbud skal skje snarest, først på telefon 90 94 84 16, men må
bekreftes skriftlig i hht. NSR § 34 og NSR § 61.

E-post: nmkaremark@outlook.com

Startkontingent

RCN/Bilcross åpen/Senior debutant/Dame/Old boys kr. 400,-

Junior/Junior trening/Junior debutant  kr.
200,-

Innsjekk

Sekretariatet.

Husk at alle juniorer skal ha med seg sin foresatte på innsjekk og på
teknisk kontroll, samt at denne må ha gyldig foresatte-lisens eller NBF’s
funksjonær-/førerlisens.

Depot

Depot åpner fredag kl. 17.00.

All plassering skal anvises av ansvarlige i depot.

Depot er for løpsbiler, all parkering av andre kjøretøy skjer på eget
ansvar.  

Ved insidenter er eier av kjøretøy ansvarlig.

Arrangør har kun ansvar for sine løpsrelaterte kjøretøy.

Husk presenning og oppsamlingskar under løpsbilene i depot i hht. til
gjeldende regelverk.

All kjøring i depot skal foregå i gangfart og gjelder fra målpassering
og all øvrig ferdsel i depot.

Sykling i depot er ikke tillatt under løpets gang.

Vis hensyn ved all ferdsel i depot – vi har mange store og små «i
farta» under arrangementet.

ALLE kjøretøy skal være ute av depot senest søndag 28. september kl. 13.00

Teknisk kontroll

På startplata eller indre bane. Kun fører/anmelder/foresatt har tilgang
og øvrige personer vil bli bortvist.

Bilene skal være rengjort utvendig/innvendig før teknisk kontroll og
skal kun inneholde brannslukker og personlig utstyr.

Biler med ulovlig, upassende eller støtende reklame vil ikke bli godkjent.

Støykontroll kan bli foretatt. Se NSR § 307 pkt. B.

Støymåling kan bli foretatt under teknisk kontroll og som stikkprøver
under løpets gang.

Personlig utrustning

Se NSR § 304. Personlig utstyr skal vises på teknisk kontroll.

Husk lisensnummer på brannslukker

Løpsavvikling

Det kjøres 4 innledende omganger à 3 runder maksimum 5 biler i hvert
heat.

I finaler kjøres det 5 runder med 6 biler i hver finale.

Startlister og sportrekning utarbeides elektronisk for innledende
omganger.

Poengberegning i innledende
omganger:

 • 1. pl – 10 poeng
 • 2. pl – 7 poeng
 • 3. pl – 5 poeng
 • 4. pl – 3 poeng
 • 5. pl – 1 poeng
 • Svart flagg – 0 poeng

For at en deltaker skal få tellende resultat (poeng) i innledende
omganger, kreves det at deltakeren har fullført de stipulerte antall runder
når målflagget vises.

Dersom et heat ”rødflagges” vil det bli kjørt om igjen
sist i den respektive klasse. «Rødflagget» finale kjøres om igjen
umiddelbart.

Kvalifisering til finaler:

Ved poenglikhet gjelder antall heatseire først, ved
fortsatt likhet gjelder resultatet i siste omgang. Ved fortsatt likhet
gjelder tidligere omganger suksessivt. Ved fortsatt likhet foretas
loddtrekning. Trekningen foretas i sekretariatet av arrangør sammen med de
førere det gjelder.

Sportrekking til
finaler
:

Sportrekning til finaler foretas i framkjøring til
startplata.

Deltakeren med beste plassering etter reglene over velger
startposisjon i finalen først, deretter velger andremann, tredjemann osv. Ved
poenglikhet i de forskjellige finaler blir retten til sporvalg trukket ved framkjøring
til startplata.

Tracksa-lys benyttes. Disse blir satt ut før førermøtet og
deltageren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med plassering av disse.

Finaler:

 • Åpen klasse – Det vil bli
  kjørt A- og B-finaler. Ved fler enn 25 startende kjøres også C- finale
 • Junior: Det vil bli kjørt A-
  og B-finale finale.
 • Dame/Old Boys: Det vil bli
  kjørt A finale.
 • RCN kl. 1 og 2: A-finale

Finalene kjøres over 5 runder hvor vinner rykker opp til neste
finale.

Alternativspor:

Alternativspor skal kjøres en gang pr omgang, samt i finale og kan
kjøres i 1. runde. Forglemmelse eller mer enn 1 runde i alternativsporet
medfører utelukkelse fra omgangen eller siste plass i respektive finale.

Tyvstart

Ved 1. gangs tyvstart vises
advarselsflagg til hele feltet. Den neste som da tyvstarter er utlukket fra
heatet/finalen. I finale vil den som blir utelukket plassert sist i finalen,
men før de som ikke starter.

Startmetode

Stående start med lyssignal. Stående rødt lys, klarsignal fra mannskap
på startplata, 5 sekunder vises og grønt lys tennes.

Ved eventuelt strømbrudd benyttes norsk vimpel.

Rensing av dekk

Rensing av dekk foretas på anvist område før framkjøring til start.

Parc Fermé

I henhold til NSR kapittel 2 § 18. Avgrenset område på indre bane med
vaktmannskaper.

Miljøtiltak

Det er etablert miljøstasjon i depot (v/innkjøring fra bane) hvor det
er egen dunk for spillolje, dekk, batterier og annet farlig avfall settes på
anvist plass.

Restavfall legges i utdelt søppelsekk og kastes i container på
miljøstasjonen.

Hver deltager er ansvarlig for å rydde sin plass før de forlater
området, ref. § 603 punkt 4.7

Premiering

Alle finaledeltagere premieres

Anbud

Det er ikke anbud på biler under dette klubbløpet

Dekk

I hht. NSR § 313 pkt. 2.1

Drivstoff

Vanlig handelsvare. (definert i ISR Till. J. art. 252 pkt. 9)

Start-, resultatlister og
jurymeldinger

Slås opp på tavla på klubbhuset etter hver omgang.

Eventuelle jury- og førermeldinger blir hengt opp på samme tavle.

Reklamerett

Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene.

 Frikjøp er NOK 1.000kr

Protester

I henhold til NSR kapittel 10. Protestgebyr NOK 1.000,-.

Depositum teknisk protest NOK 3.000,-

Appeller

I henhold til NSR kapittel 11. Appellgebyr NOK 5.000,-

Tidsskjema

Foreløpig tidsskjema:

Fredag

 • Innsjekk
  og teknisk kontroll – 18.00 til 19.30

Lørdag

 • Innsjekk
  og teknisk kontroll – 07.00 til 08.30
 • Førermøte
  – 08.45
 • Start 1.
  omgang – 09.30

Resterende omganger kjøres fortløpende
med innlagte pauser

Start finale ca. 30 min etter siste
innledende omgang er avsluttet

Fair play

Det er ønskelig at alle tenker seg godt
om før man benytter offentlige medier for eventuell kritikk av funksjonærer
eller medkonkurrenter. Arrangøren oppfordrer til at dette respekteres og
oppfordrer alle til å vise god sportsånd. Se NSR §60

Premieutdeling foretas på plassen foran scene og klubbhuset.

Det oppfordres til at førere stiller i kjøredress under
premieutdelingen.Melding
fra NBF:

Vi minner om Norges Bilsportforbunds avtale med Antidoping
Norge og i den forbindelse kap. 13 i NSR.

Alle må medbringe gyldig legitimasjon ved en eventuell
dopingkontroll.

Førere blir varslet om eventuell kontroll på førermøtet. Ved
2, eller flere dagers løp blir kontroll varslet på offisiell oppslagstavle
senest 1 time før første start dersom det ikke er førermøte den løpsdagen
kontrollen skal foretas. Det er førers plikt å holde seg underrettet om en
eventuell kontroll.

NMK
Aremark ønsker alle velkommen til klubbløp på Brekka Motorbane

© 2013 NMK Aremark - Nettløsning: ØstMedia